Tietosuojalauseke

Tämä on Tenebit Oy:n tietosuojalauseke, jonka tarkoitus on antaa Tenebit Oy:n tarjoamien palvelujen käyttäjille tietoa siitä, miten Tenebit Oy käsittelee asiakkaittensa henkilötietoja ja suojaa asiakkaidensa yksityisyyttä. Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen käyttämällä Tenebit Oy:n tarjoamia palveluja.

1 Tenebit Oy:n tietosuojapolitiikka

Käsittelemme henkilötietoja Suomen lain mukaan. Tietosuojapolitiikkamme rakentuu henkilötietolain (523/1999) luottotietolain (527/2007) ja sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) kunnioittamiselle. Henkilötietojen antaminen meille on vapaaehtoista, ja keräämme henkilötietoja vain sellaisilta yksityishenkilöiltä, jotka haluavat käyttää palvelujamme.

2 Henkilötietojen keräämisen tarkoitus ja käyttö

Rekisteritietojen keräämisen tarkoitus on kuvattu kutakin rekisteriä koskevassa rekisteriselosteessa. Keräämme henkilörekisteriimme henkilötietoja, jotta voimme tuottaa ja toteuttaa rekisteröidylle rekisteröidyn kiinnostuksen kohteena olevaa palvelua.

Käytämme vastaanottamiamme henkilötietoja pääasiallisesti asiakassuhteen ja siihen liittyvien tapahtumien varmentamiseen, asiakassuhteen ylläpitoon ja asiakaspalveluun. Varaamme kuitenkin oikeuden käyttää henkilötietoja myös markkinointiin, liiketoiminnan kehittämisen tarkoituksiin, tilastolliseen ja muuhun analyysiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin sekä muihin vastaavin tarkoituksiin.

Henkilötietoja käsitellään sähköisen suoramarkkinoinnin tarkoituksiin vain rekisteröidyn nimenomaisen suostumuksen perusteella. Henkilötietoja voidaan käsitellä kirjeitse tai puhelimitse tapahtuvaan suoramarkkinointiin, ellei rekisteröity ole sitä kieltänyt.

3 Henkilötietojen kerääminen

Henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti palvelun asiakkaalta itseltään suoraan. Kerääminen tapahtuu siten, että vastaanotamme tiedot käyttäjän toimittamana puhelimitse, kirjeitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla tavalla jolla asiakas on meihin yhteydessä.

Lisäksi keräämme asiakkaisiimme liittyviä tietoja Väestötietojärjestelmästä, Suomen Asiakastieto Oy:ltä, sekä Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ns. Robison-rekisteristä.

4 Rekisteriin talletettavat tiedot

Henkilörekisteriin talletettujen tietojen säilyttämistä arvioimme sen perusteella, mikä on sanotun tiedon tarkoitus ja tähän liittyvä tarve säilyttää tietoa. Tietoja säilytetään vain siinä määrin kuin se on toimintamme kannalta tarpeellista.

Käytössämme on useita eri rekistereitä, joita koskevat tiedot voitte tarkistaa kyseistä rekisteriä koskevasta rekisteriselosteesta. Talletamme asiakasrekisteriimme asiakkaamme nimen ja tavanomaiset yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä muut mahdolliset yhteystiedot. Lisäksi talletamme asiakasrekisteriimme siihen liittyvään palveluun, eli tässä tapauksessa sähkösopimukseen ja sen tekemiseen, liittyvät tiedot, kuten sähkönkäyttöpaikan tiedot, sähkötuotteen josta asiakas on kiinnostunut ja energiankulutustiedot. Lisäksi talletamme asiakassuhteen ylläpitämiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot, kuten asiakkuuteen liittyvät luvat, suostumukset ja kiellot sekä mahdolliset muut asiakkaan nimenomaisella suostumuksella kerätyt tiedot.

Siltä osin, kun käsittelemme toiminnassamme luottotietoja, tallennamme luottotiedot erilliseen luottotietorekisteriin. Tietoa säilytetään vain sen ajan, kuin mitä on tarpeellista asiakassuhteen perustamiseksi. Tallennamme luottotietorekisteriin vain sellaisten henkilöiden luottotietoja, jotka ovat antaneet meille luvan käsitellä sanottuja tietoja ja ainoastaan, jos käsittelylle on olemassa lakisääteinen peruste.

5 Käyttäjää koskevien tietojen kerääminen ja käsittely teknisin keinoin

Emme käytä evästeitä muutoin kuin palvelun toteuttamisen kannalta välttämättömissä määrin.

6 Henkilötietojen tietoturva ja suojaaminen

Suojaamme käsittelemämme henkilötiedot väärinkäytös- ja tunkeutumisyrityksiltä eritasoisilla teknisillä ja sovellusratkaisuilla. Tällaisia ratkaisuja ovat SSL-salauksen käyttö, palomuurit, salasanat ja muut tekniset keinot. Henkilöt, joilla on työtehtäviensä edellyttämänä mahdollisuus päästä käsiksi rekisterin tietokantaan, tunnistetaan käyttäjätunnuksin ja salasanoin, jotka ovat henkilökohtaisia. Rekisteriin liittyvät laitteistot säilytetään lukituissa ja valvotuissa tiloissa. Tietokannat varmistetaan päivittäin.

7 Rekisteröidyn oikeudet ja vaikutusmahdollisuudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen tarkastus-, oikaisu- ja kielto-oikeus.

Rekisteröity on oikeutettu ja voi tarkastaa häntä koskevat henkilörekisterin sisältämät tiedot. Rekisteritietojen tarkastaminen tapahtuu toimittamalla allekirjoitettu ja päivätty tarkastuspyyntö Tenebit Oy:n asiakaspalveluun. Tarkastuspyyntöön tulee liitää kopio virallisesta henkilöllisyystodistuksesta. Tarkastusoikeutta voi käyttää myös tulemalla henkilökohtaisesti käymään Tenebit Oy:n tiloissa osoitteessa Salomonkatu 5 C, 2 krs, 00100 Helsinki. Tällöin edellytämme ajanvarausta.

Mikäli rekisterissä oleva havaitsee tiedoissaan virheitä, korjaa Tenebit Oy kyseisen virheen rekisteröidyn pyynnöstä. Tenebit Oy pyrkii kuitenkin parhaansa mukaan varmistumaan rekisteriin talletettujen tietojen oikeellisuudesta.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

8 Lisää tietosuojasta

Henkilötiedoista ja tietosuojasta voi lukea lisää tietosuojavaltuutetun kotisivuilta. Tietosuojavaltuutettu on henkilötietolain mukainen viranomainen, joka ohjaa, neuvoo ja valvoo henkilötietojen käsittelyä henkilötietolain mukaisesti.

9 Tietosuojalausekkeen muutokset

Päivitämme jatkuvasti palveluamme, sen suojausta ja käyttöehtoja sekä turva- ja suojakäytänteitämme koskien henkilötietojen suojaamista. Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palvelussamme. Muutokset voivat perustua joko teknologia, käytäntöjemme tai lainsäädännön muutoksiin. On suositeltavaa tutustua tämän tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti.

10 Lisätietoa ja yhteydenotot

Palvelemme asiakkaitamme koskien heidän henkilötietojensa tietosuojaa osoitteessa:

Tenebit Oy
Tietosuoja
Salomonkatu 5 C, 2 krs
00100 Helsinki

Sähkönkilpailutus.fi
PL 89 (Salomonkatu 5 C, 2krs.)
00100, Helsinki
Asiakaspalvelu 010 309 3587